- âm cung -

♦ Phiên âm: (yīn,yìn gōng ).


(hvtd)♦Thâm cung.
♦Đặc chỉ nội cung chỗ giam tù nhân. ◇Vương Gia : Chí Hạ mạt, bão nhạc khí dĩ bôn Ân. Nhi Trụ dâm ư thanh sắc, nãi câu Sư Diên ư âm cung, dục cực hình lục , . , , (Thập di kí , Ân Thang ).
♦Cung thất âm u lạnh lẽo. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Tưởng kiến âm cung tuyết, Phong môn táp đạp khai , (Nhiệt ).


Vừa được xem: 陰宮业务费用é‚£蒼蒼五穀廢寢忘食