- bồi bạn -

♦ Phiên âm: (péibàn).


♦đi cùng; đi với; đi theo. .


Vừa được xem: 陪伴略微留情爭辯煤氣濕氣潤澤溫覺法国江輪