- trừ ác,ố,ô vụ,vũ tận,tẫn -

♦ Phiên âm: (chúèwùjìn).


♦diệt cỏ tận gốc; đánh rắn dập đầu. , .


Vừa được xem: 除惡務盡麻雷子妹子德氏乌叶猴