- trận vong,vô -

♦ Phiên âm: (zhènwáng).


♦chết trận; tử trận; trận vong; hi sinh tại mặt trận. .


Vừa được xem: 陣亡眉胃气,胀气蜜色晃悠零食菩薩