- a,á nhĩ pháp lạp tử,tí -

♦ Phiên âm: (āěrfǎlìzǐ).


♦hạt an-pha. a . (, a) .


Vừa được xem: 阿耳法粒子當時異見畢生畏懼飯粒珠玉珍重