- khuê khổn -

♦ Phiên âm: (guīkǔn).


♦buồng the; khuê cổn; khuê phòng (phòng của con gái thời xưa). .


Vừa được xem: 閨閫遷流大紅大綠騎兵针距殿