- oa sạn -

♦ Phiên âm: (guō chǎn ).


♦Xẻng cơm


Vừa được xem: 锅铲窗洞眉山愁眉垛堞娥眉車駕铝锅