- oa cái -

♦ Phiên âm: (guō gài ).


♦Nắp xoong, vung


Vừa được xem: 锅盖寿平底煎锅愁眉不展海角天涯隔心不粘底平底煎锅锅铲