- ngân hà tinh vân -

♦ Phiên âm: (yínhé xīngyún ).


♦Mây sao ngân hà


Vừa được xem: 银河星云亞特蘭大亞松森人群割禮亞拉巴馬亞州松弛亞卿松子