- lữ oa -

♦ Phiên âm: (lǚ guō ).


♦Nồi nhôm


Vừa được xem: 铝锅