- thiết châm -

♦ Phiên âm: (tiě zhēn ).


♦cái đe


Vừa được xem: 铁砧æ—