- chuyên -

♦ Phiên âm: (měizhuān).


♦gạch chịu lửa; gạch Ma-giê ô-xuýt. , 84%, 2,000oC, .


Vừa được xem: 鎂磚金雞納霜孩子頭煩冗愴痛聲辯煤系