- quang -

♦ Phiên âm: (měiguāng).


♦tia sáng huỳnh quang; ánh sáng Ma-giê. .


Vừa được xem: 鎂光貯備被干屬國帽子煤荒