- cẩm y ngọc thực -

♦ Phiên âm: (jǐn yī,yì yù shí,sì ).


(hvtd)♦Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang. Cũng nói hoa y mĩ thực hay tiên y mĩ thực . ★Tương phản: bố y sơ thực hay thô y ác thực .


Vừa được xem: 錦衣玉食大掃除大撈一把