- phô,phố cái,hạp -

♦ Phiên âm: (pūgài).


.


Vừa được xem: 鋪蓋多方二十四史薄業嘀里嘟嚕