- ngân dương -

♦ Phiên âm: (yínyáng).


♦đồng bạc. .


Vừa được xem: 銀洋拘板打傷防暴型砂神經末梢市區