- kim kê nạp sương -

♦ Phiên âm: (jīnjīnàshuāng).


♦Quinin; canh-ki-na; ký-ninh (dược). , C20H24O2N2·3H2O, , . . . (quinine). 〗.


Vừa được xem: 金雞納霜孩子頭煩冗愴痛聲辯煤系海上保险业