- kim châm -

♦ Phiên âm: (jīnzhēn).


♦1. kim khâu; kim máy may. .


Vừa được xem: 金針紫砂智囊芝室昌隆陳谷子爛芝麻