- kim chúc,thuộc,chú võng kim chúc,thuộc,chú gia côn -

♦ Phiên âm: (Jīnshǔ wǎng jīnshǔ jiāgōng cái ).


♦ Lưới kim loại – Vật liệu gia công kim loại


Vừa được xem: 金属网金属加工材偏裨哀怨偏生偏愛哀弔偏偏偉觀哀哭