- tô ma -

♦ Phiên âm: (sūmá).


♦tê dại (tay chân). ().


Vừa được xem: 酥麻宮娥舀子多疑大旱望雲