- tửu liêm -

♦ Phiên âm: (jiǔlián).


♦bảng hiệu; biển hiệu (nhà hàng rượu). .


Vừa được xem: 酒簾團粒暖簾籽粒乙種粒子