- lân cận sắc -

♦ Phiên âm: (línjìnsè).


♦màu sắc tương đồng. . .


Vừa được xem: 鄰近色龜鑒侵占郵箱