- hương,hướng tỉnh -

♦ Phiên âm: (xiāngjǐng).


♦quê hương. .


Vừa được xem: 鄉井致身致語致意致富至誠至親至聖至死至於