- quận huyền,huyện -

♦ Phiên âm: (jùnxiàn).


♦quận huyện. , , , , , .


Vừa được xem: 郡縣供事薄業俯仰之間烤面包机惡寒蟶田