- lang tài nữ,nứ,nhữ mạo,mạc -

♦ Phiên âm: (lángcáinǚmào).


♦trai tài gái sắc. , 姿. 雙方.


Vừa được xem: 郎才女貌火铲類比岌岌騎馬找馬蓬蓬勃勃