- bưu chánh,chính trữ,trừ súc ngân hành,hạnh,hàng,hạ -

♦ Phiên âm: (yóu zhèng chúxù yín háng ).


♦Ngân hàng dự trữ bưu điện


Vừa được xem: 邮政储蓄银行促進耐火材料供应商专区修羅菜系計算機史記