- na đảo dã thị -

♦ Phiên âm: (nà,nèi dǎo,dào yě shì ).


(hvtd)♦Cũng đúng, phải rồi. ◎Như: na đảo dã thị, ngã môn hạ thứ tảo điểm lai , .


Vừa được xem: 那倒也是幾率問煤精連史紙近悅遠來執導