- di,dị hận -

♦ Phiên âm: (yíhèn).Vừa được xem: 遺恨析疑高山流水