- tuyển,tuyến,toản lục -

♦ Phiên âm: (xuǎnlù).


♦lựa chọn và ghi lại. ().


Vừa được xem: 選錄書物房东巷戰剖析暗沉沉三農邪念