- trì,trí hoãn -

♦ Phiên âm: (chíhuǎn).


.


Vừa được xem: 遲緩算帳第一宇宙速度幼苗妇产科刪拾