- đạt thành -

♦ Phiên âm: (dáchéng).(hvtd)♦Đạt tới, hoàn thành. ◎Như: đạt thành nhiệm vụ .


Vừa được xem: 達成