- liên tọa -

♦ Phiên âm: (liánzuò).


♦tội liên đới; tội liên quan (một người phạm tội, cả nhà bị vạ lây, thời xưa). , .


Vừa được xem: 連坐云梯云板人群云朵云斑织物人生云散云彩云崖