- tạo hóa -

♦ Phiên âm: (zàohuà).


.

(hvtd)♦Chỉ tự nhiên giới tạo ra muôn vật. ◇Trang Tử : Kim nhất dĩ thiên địa vi đại lô, dĩ tạo hóa vi đại dã, ô hô vãng nhi bất khả ta? , , (Đại tông sư ) Nay lấy trời đất là cái lò lớn, lấy tạo hóa là thợ đúc lớn, thì đi vào đâu mà chẳng được ru?
♦Sáng tạo hóa dục.
♦Phúc lành, hạnh vận. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Dã đắc liễu không nhi, hảo đãi giáo cấp ngã tác thi, tựu thị ngã đích tạo hóa liễu , , (Đệ tứ thập bát hồi) Lúc nào rỗi, đến nhờ cô dạy làm thơ thì phúc cho em lắm.


Vừa được xem: 造化促成艱險瀘州大曲源遠流長郡縣供事薄業