- truy tùy -

♦ Phiên âm: (zhuīsuí).(hvtd)♦Theo sau. ◇Hậu Hán Thư : Tĩnh truy tùy chí khách xá, cộng túc , 宿 (Đảng Cố truyện ).
♦Noi gương, bắt chước làm theo người trước. ◇Đỗ Phủ 杜甫: Khán quân đa đạo khí, Tòng thử sổ truy tùy , (Quá nam lân chu san nhân thủy đình ).


Vừa được xem: 追隨鼻化元音沙里淘金意氣風發藏龍臥虎神經質毛里求斯金屬耳熟能詳禮堂