- cận duyệt viễn lai -

♦ Phiên âm: (jìn,jì yuè yuǎn,yuàn lái,lài ).


(hvtd)♦Người có ơn đức tràn khắp, khiến cho người ở gần phục tòng, người ở xa thành tâm quy phụ. § Nguồn gốc: ◇Luận Ngữ : Diệp công vấn chánh, Tử viết: Cận giả duyệt, viễn giả lai , : , (Tử Lộ ) Quan lệnh doãn huyện Diệp hỏi về phép trị dân. Khổng Tử đáp: Phải làm sao cho người ở gần vui lòng, người ở xa quy phụ.


Vừa được xem: 近悅遠來執導哀怨截門宋江起義煤船指手畫腳