- nông thôn -

♦ Phiên âm: (nóngcūn).


♦nông thôn. .


Vừa được xem: 農村栓皮乾隆借端馬尼