- oanh,hoanh minh -

♦ Phiên âm: (hōngmíng).Vừa được xem: 轟鳴浪爪子仔雞双吸离心泵壓電效應