- triển,niễn chuyển,chuyến phản,phiên trắc -

♦ Phiên âm: (zhǎnzhuǎnfǎncè).


♦trằn trọc; trăn trở. , .


Vừa được xem: 輾轉反側