- nhuyễn quáng,khoáng -

♦ Phiên âm: (ruǎnměngkuàng).


♦quặng ô-xít măng-gan. , , , , , , .


Vừa được xem: 軟錳礦狡詐腳費代電悲鳴換防