- xa giá -

♦ Phiên âm: (chējià).


♦xa giá; xe ngựa của vua. .


Vừa được xem: 車駕茶蓬县怎么樣哀及軟著陸