- dược,thích tiến -

♦ Phiên âm: (yuèjìn).


, .


Vừa được xem: 躍進广柑橘柑子糖葫蘆椪柑