- cân,ngân tùy -

♦ Phiên âm: (gēnsuí).


.


Vừa được xem: 跟隨车固定鞋舌增援