- điệt,trật điệt,trật thương thương -

♦ Phiên âm: (diēdieqiàngqiàng).


♦lảo đảo; chân nam đá chân chiêu. .


Vừa được xem: 跌跌蹌蹌超然不群离心泵趿拉白地旅費