- phu tọa -

♦ Phiên âm: (fūzuò).


♦ngồi xếp bằng. , , .


Vừa được xem: 趺坐書牘暗樓子替罪羊廣播é¡Œ守財奴