- túc,tú trí đa mưu -

♦ Phiên âm: (zú zhì duō móu ).


♦túc trí đa mưu


Vừa được xem: 足智多谋壯士壯丁壕塹墾區塹壕塞責塞子塞外