- túc,tú cú,hú -

♦ Phiên âm: (zúgòu).Vừa được xem: 足夠矜矜業業嘯鳴太陽電池軟錳礦狡詐腳費