- xu,xúc viêm,đàm,diễm phụ thế -

♦ Phiên âm: (qūyánfùshì).


♦nịnh nọt; bợ đỡ; nịnh hót. .


Vừa được xem: 趨炎附勢杜弊清源廣開言路山雨欲來風滿樓