- siêu sanh,sinh -

♦ Phiên âm: (chāoshēng).


.


Vừa được xem: 超生李山岛县李子李太