- chất,chí địa tế đích,để chức,chí,xí vật -

♦ Phiên âm: ( zhídì xì de zhīwù ).


♦ Vải mịn


Vừa được xem: 质地细的织物砂紙牛勁砂礓責任預選