- nhạn -

♦ Phiên âm: (yànjiǎn).


♦kiềm sinh vật. 〗.


Vừa được xem: 贗堿保加利亚預防槍法砂仁族譜大恩維多利亞